kaasuvalo

63 teksty – auto­rem jest kaasu­valo.

ehh ... ty podła miłości i cóż ty ze mną uczy­niłaś - jes­tem już tyl­ko uczu­ciowym wra­kiem, który osiadł na mieliźnie i do nicze­go już się nie na­daje, i na pew­no już też w nową podróż nie popłynie ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 stycznia 2014, 01:22

ser­ce jest jak po­le up­rawne - kiedy za­sieje­my w nim ziar­no pier­wszej miłości ono wras­ta się tak głębo­ko, że później gdy oka­zuje się, iż było to ziar­no chwas­tu mi­mo wszel­kich sta­rań nie można go jed­nak wyp­le­nić, a jeśli się w końcu uda sre­ce jest tak zniszczo­ne jak wygląda po­le po porządnej or­ce ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 stycznia 2014, 20:41

nic tak nie pot­ra­fi zniszczyć ser­ca i duszy
jak nieod­wza­jem­niona miłość
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 stycznia 2014, 22:45

człowiek piel­grzy­mując życie całe
krok za krokiem
wciąż do przodu
wciąż przed siebie
zdo­bywa ko­lej­ne doświadczenia
zos­ta­wiając w każdym miejscu
cząstkę siebie ...
 

myśl
zebrała 47 fiszek • 30 grudnia 2012, 11:41

te­raźniej­szość - to, to zdarze­nie, ta mała chwil­ka, która chwilkę przed była przyszłością a chwilkę po jest już przeszłością ... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 grudnia 2012, 23:22

słaby wędrowiec
niosąc ciężki tobołek
szczy­tu nie zdobędzie
wcześnie w tra­sie za­niemoże …
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 grudnia 2012, 03:24

człowiek jest jak tu­rys­ta - codzien­nie do swo­jego ple­caka pa­kuje no­we pa­miątki z wy­cie­czki po świecie, ale jeśli od cza­su do cza­su nie ro­bi przeglądu i nie usu­wa te­go co zbędne to dość szyb­ko może się oka­zać, że ten ple­cak jest dla niego zbyt ciężki ... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 grudnia 2012, 12:53

zaw­sze znaj­dzie się ktoś kto za główny cel życia przyj­mie so­bie zet­rzeć z twej twarzy każdą is­kierkę uśmie­chu i szczęścia ... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 grudnia 2012, 23:37

** ser­ce – me­tafo­ra wszys­tkiego co w nas dob­rem się zwie ** 

myśl
zebrała 39 fiszek • 12 grudnia 2012, 02:08

***

zno­wu płaczę
zno­wu szlocham
prze­cież ja ją ciągle kocham

bo­li serce
bo­li dusza
jed­nak jej nic nie rusza

czy­bym umarł
czy­bym żył
dla niej i ta­kem mar­ny pył

po co płakać
po co szlochać
po co miłością tak się maltretować

słowa sa­me się pisały
nie wiem co po­wie­dzieć chciały
czy ser­ce aż tak za­bolało iżby się od­kochać chciało
 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 11 grudnia 2012, 18:30

kaasuvalo

... I get lost on the trackless of contemporary reality ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kaasuvalo

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność